Ordinační hodiny MUDr. Buse jsou až do konce června plně obsazeny.

Prosím využijte služeb lékařů, které si MUDr. Bus vybral do svého týmu.

Z důvodu přetížení tel. linek využijte prosím k žádosti o eRecept náš email recepce@gynbus.cz. Do emailu uveďte jméno, příjmení, rok narození a název léku.

Zpracování osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás stěžejní. Proto věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním služeb ze strany GYNBUS s.r.o., IČO: 29007640, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pod strání 2168/26, PSČ 10000, vedené u vedená u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 159503 (dále jen „Společnost“), s níž jste uzavřel/a smlouvu o poskytnutí služby prostřednictvím webové stránky https://www.gynbus.cz dle všeobecných obchodních podmínek Společnosti (dále jen „Smlouva“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@gynbus.cz

 1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy. K tomu potřebujeme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), platební údaje, informace o rezervacích a jejich historii, informace z komunikace s Vámi. Zpracování těchto osobních údajů tak plyne přímo ze Smlouvy a je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Údaje si necháváme i po skončení Smlouvy za účelem:

  • ochrany našich práv a oprávněných zájmů, tedy zejména v případě právních sporů, řízení před soudem apod., kdy je potřeba prokázat, že jsme jednali v souladu s právními předpisy,
  • dodržení našich právních povinností, tedy zejména vedení účetnictví, plnění daňových povinností, povinnost archivace apod.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

 1. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje dále můžeme předat příslušnému finančnímu úřadu a jiným orgánům veřejné správy v případě kontroly související s Vaší osobou či plněním Smlouvy.

Ke zpracování Vašich osobních údajů souvisejících používáme tyto služby a zpracovatele:

 • Michal Slovák, IČO: 05568587, se sídlem: Národní 2045, Varnsdorf 407 47, jakožto provozovatele rezervačního systému GynBus dostupného na https://www.gynbus.cz
 1. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v rámci rezervačního systému GynBus.

Osobní údaje mohou být zpracovány i manuálně osobami námi pověřenými. Veškeré tyto osoby mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje však zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

 1. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje uvedené v tomto článku budeme zpracovávat po následující dobu:

 1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění Smlouvy budou zpracovány po celou dobu trvání Smlouvy a dále i po skončení Smlouvy za účelem evidence případných nároků v právních sporech (tedy za účelem našich oprávněných zájmů), a to po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události,
 2. Doba zpracování u účetních dokladů, a tedy i osobních údajů v nich obsažených, je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě, že o to požádáte, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné dané údaje zpracovávat.

 1. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů a dále máte právo požadovat informace o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,příjemci, případně kategoriích příjemců,
  1. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 4. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku;

 • dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (např. předchozí písemné povolení Objednatele se zapojením dalšího zpracovatele, uzavření smlouvy s dalším zpracovatelem, ve které mu budou uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů jako jsou uloženy Společnosti v této Smlouvě);
 • být Objednateli nápomocna, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Objednatele jakožto správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů (např. právo na výmaz osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům);
 • být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.;
 • v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Objednateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, nestanoví-li právní předpis jinak;
 • poskytovat Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět;
 • ohlásit Objednateli porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jej zjistí.

Objednatel souhlasí, že Poskytovatel pro zpracování osobních údajů může použít jako službu Stable.cz hosting, kterou provozuje společnost Stable.cz, s. r. o., IČO:28741048, se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou.

 1. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná opatření k tomu, aby zabezpečil osobní údaje, k tomu slouží zejména tyto prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje atd.

V případě dotazů či za účelem uplatnění svých práv je možné se obrátit na kontaktní adresu Společnosti info@slovaksys.cz.