Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti GYNBUS s.r.o., IČO: 29007640, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Pod strání 2168/26, PSČ 10000, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 159503 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování služby rezervace termínu zdravotnické prohlídky u Poskytovatele, a to prostřednictvím rezervačního systému (dále jen „Služba“) a další služby dostupné na těchto webových stránkách jakožto i podmínky užití těchto webových stránek. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými osobami (dále jen „Uživatel“).

 1. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Poskytovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami poskytuje Uživateli Službu a Uživatel za to hradí poskytovateli cenu.
  2. Služba je poskytována výhradně prostřednictvím rezervačního systému dostupného na https://www.gynbus.cz (dále jen „Rezervační systém“).
 2. SLUŽBA
  1. Služba je poskytována tak, že Uživatel si prostřednictvím Rezervačního systému vybere konkrétní čas a osobu lékaře a odešle rezervační formulář, který obsahuje jméno a příjmení Uživatele, jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo (dále jen „Rezervace“) a Poskytovatel následně bez zbytečného odkladu potvrdí Rezervaci prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v rezervačním formuláři, čímž se stává Rezervace účinnou.
  2. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů rezervačního formuláře dle čl. 2.1 těchto Obchodních podmínek, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v Rezervaci.
  3. Veškeré údaje, které Uživatel při Rezervaci uvádí, musí být správné a pravdivé. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje.
  4. Při Rezervaci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat v Rezervaci.
  5. Uživatel není oprávněn provést Rezervaci pro třetí osobu.
 3. SMLOUVA
  1. Okamžikem potvrzení Rezervace ze strany Poskytovatele Uživateli postupem dle čl. 2.1 těchto Obchodních podmínek dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi těmito smluvními stranami (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“).
  2. Uživatelé souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytnutí Služby.
  3. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byla Služba poskytována ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
  4. Uživatelem může být pouze fyzická osoba, která je klientem Poskytovatele ve vztahu k poskytování zdravotnických služeb.
 4. CENA
  1. Uživatel se za Službu zavazuje uhradit cenu ve výši stanovenou ceníkem uveřejněným na webových stránkách https://gynbus.cz/cenik.
  2. Cenu lze uhradit prostřednictvím platební brány pomocí platební karty. Platební bránu nelze zvolit, je možné využít Poskytovatelem nabízený druh platebníbrány.
  3. Bez uskutečnění úhrady ceny, není považována objednávka Rezervace za odeslanou.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ
  1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že
   1. nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Poskytovatele nebo ostatních Uživatelů,
   2. nebude neoprávněně zasahovat do Rezervačního systému, a nebude se pokoušet získat přístup do Rezervačního systému jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Rezervačního systému, souvisejících zdrojových kódů, pokud k tomu není výslovně oprávněn,
   3. nebude užívat Rezervační systém způsobem, který by ji mohl poškodit,
   4. nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,
   5. nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.
  2. Uživatel je oprávněn využívat Službu výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Službu třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Služby.
  3. Uživatel nese plnou odpovědnost za učiněnou Rezervaci nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Poskytovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Rezervační systém byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Poskytovatele Rezervační systém nemusí být vždy plně k dispozici. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Rezervačního systému.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny Rezervačního sytému.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci poskytování Služby bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů Poskytovatelem jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu „Informace o ochraně osobních údajů“ dostupném na https://www.gynbus.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
 8. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K APLIKACI
  1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“).
  2. Poskytovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Rezervační systém užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase v rámci daného rozhraní. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby, výhradně pro účely užití Rezervačního systému v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu
  3. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Služby.
  4. Uživatel není oprávněn do Rezervačního sytému jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Rezervační systém dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Rezervačního systému.
  5. Náklady na zajištění přístupu k Rezervačnímu systému (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.
  6. Podmínky užívání Rezervačního sytému se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Poskytovatelem v rámci Služby (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).
  7. Uživatel a Poskytovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.
 9. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 10. ZMĚNA REZERVACE
  1. Uživatel je oprávněn změnit Rezervaci nejpozději 24 hodin před termínem lékařské prohlídky zvoleným při Rezervaci, a to zasláním žádosti o změnu Rezervace prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu info@gynbus.cz. Změna Rezervace se je účinná okamžikem doručení potvrzení o změně Rezervace na e-mailovou adresu Uživatele, kterou užil při žádosti o změně Rezervace.
  2. V případě, že se Uživatel nedostaví na termín lékařské prohlídky zvolený při Rezervaci, cena za ni uhrazená se Uživateli nevrací.
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv zrušit Rezervaci; v takovém případě je povinen Uživateli vrátit úplnou částku ceny Služby.
  4. Poskytovatel zrušuje Rezervaci typicky v případech, kdy nemá dostatečné personální kapacity k poskytnutí lékařské prohlídky.
 11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  1. Smlouva o poskytnutí Služby se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku termínu lékařské prohlídky zvoleném při rezervaci.
  2. Obě smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit v případě závažného porušení svých smluvních povinností a po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany, která dala dostatečnou dobu, ne kratší než pět (5) dní, k nápravě porušení smluvních povinností.
  3. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).
 12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
  1. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Poskytovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou poštou na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při Rezervaci a na elektronickou adresu Poskytovatele info@gynbus.cz
 13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouvu o poskytnutí Služby lze uzavřít v českém jazyce.
  2. Uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o poskytnutí Služby má výlučně Poskytovatel.
  3. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.
  4. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený při Rezervaci. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu o poskytování služby vypovědět.
  5. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí Služby, či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem.
  6. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užívání nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Poskytovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.
  7. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.
  8. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.12.2018.